Trang chủTin tứcTin trong tỉnhXây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013

Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013

Thứ Sáu, 07/12/2012, 14:16

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7402/UBND-TH, ngày 22/11/2012 triển khai thực hiện Công văn số 4181/BNV-TCBC ngày 15/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013.

  Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, các Trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 theo đúng quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (Đề án mẫu và danh sách viên chức được đăng trên trang web của Sở Nội vụ http://www.sonoivudaklak.gov.vn). Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập là cơ sở để Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 của tỉnh, do đó các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, xây dựng Đề án chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau khi hoàn thành Đề án đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/01/2013 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, đồng thời gửi kèm file Đề án qua địa chỉ thư điện tử tcbm_snvdl@yahoo.com.vn.

N.V

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Trực tuyến: 537
Lượt truy cập: 9.073.520